Notícia

L'ACPC convoca la setena edició dels Premis Premsa Comarcal

Com a novetat, inclou la el premi al millor mitjà digital

Foto
Els commemorats de la darrera edició
L’Associació Catalana de la Premsa Comarcal, a partir d’ara ACPC, convoca totes les publicacions associades a participar en la setena edició dels Premis Premsa Comarcal.
L’ACPC vol reconèixer amb aquests premis al treball que fan les publicacions associades en l’àmbit de la comunicació local i comarcal de Catalunya i per posar en relleu la rica diversitat d’entitats, empreses editores i associacions que fa més de 35 anys que construeixen el mapa local de comunicació en català.
L’ACPC també institueix un premi anual destinat a distingir aquella persona, col·lectiu, entitat o administració que s’hagi destacat pel seu suport incondicional al nostre col·lectiu al llarg de la seva història.

Bases
1. Objecte
L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment de concessió dels Premis Premsa Comarcal de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal.
2. Àmbit
Poden participar-hi totes les publicacions que, a data de la seva convocatòria, siguin membres de ple dret de l’ACPC. Només s’hi podran presentar les portades de l’edició principal de la publicació. No s’admetran suplements o similars.
3. Premis
En aquesta setena edició dels Premis Premsa Comarcal s'atorgaran els guardons següents:
 1. Premi a les tres Millors portades en format paper del 2017, segons periodicitat:
Premi a la Millor Portada de diaris, bisetmanals i setmanals
Premi a la Millor Portada de quinzenals i mensuals
Premi a la Millor Portada de bimestrals i trimestrals
 1. Premi al millor digital, per la seva innovació i creativitat.
 2. Reconeixement a la persona, col·lectiu, entitat o administració que s’hagi destacat pel seu suport incondicional a la Premsa Comarcal catalana al llarg de la seva història.
 3. Reconeixement a les publicacions que celebren 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 i 75 anys des de la celebració de l’anterior assemblea de l’entitat (20 de maig de 2017) i la celebració de la 36a assemblea de la Premsa Local i Comarcal (26 de maig de 2018).
 
4. Dotació dels premis.
Els guardons Premsa Comarcal no tenen dotació econòmica i, en qualsevol cas, el premi mai serà bescanviable pel seu valor en diners. Per aquesta setena edició s’han establert els premis següents:
Premi a la Millor Portada de diaris, bisetmanals i setmanals. Trofeu + obsequi
Premi a la Millor Portada  de quinzenals i mensuals.  Trofeu + obsequi
Premi a la Millor Portada  de bimestrals i trimestrals. Trofeu + obsequi
Premi al millor digital. Trofeu + obsequi

5. Procediment
Els Premis a les Millors portades es regiran en règim de concurrència competitiva.
El premi al millor digital, serà per la web més innovadora i creativa.
El del reconeixement a la persona, entitat o empresa que hagi donat suport i reconeixement públic a la Premsa Comarcal s’atorgarà a proposta de la Junta Directiva de l’ACPC i d’aquelles persones que designi amb aquesta finalitat.
L’ACPC proposarà el reconeixement a les capçaleres que celebrin el seu 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 i 75 aniversari a partir de les dades que figuren en els seus registres.

6. Participació
Les publicacions que vulguin participar en el Premi a la Millor Portada de 2017 hauran de lliurar les seves propostes (màxim dues de les publicades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017) abans del 30 de març de 2018.
Si dues portades d’una mateixa capçalera són escollides com a finalistes, només passarà a la final la de més puntuació i el seu lloc serà ocupat per la que obtingui la quarta millor qualificació final.
Els digitals, que vulguin optar al premi en la seva categoria, s’han d’actualitzar un mínim de dos cops per setmana.
Els associats  que vulguin optar al reconeixement de l’aniversari podran presentar-s’hi lliurement si se’n consideren mereixedors, segons el que s’estableix en el punt 3 apartat C.

7. Presentació
 1. Millor Portada
El material s’ha de lliurar format PDF en suport digital (llapis de memòria, disc compacte o espai virtual) juntament amb un  exemplar original de la publicació en què és va publicar. O enviar el PDF per correu electrònic a premis@premsacomarcal.cat i enviar l’exemplar original per correu postal o missatger l’adreça de Premsa Comarcal.
 1. Millor digital
S’ha d’enviar una sol·licitud, amb les dades de la publicació, i de la persona responsable, així com incloure una breu descripció explicant perquè considera que la seva web és mereixedora a la innovació i creativitat.
Reconeixement 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 i 75 aniversari.
 1. S’ha de presentar documentació acreditativa de la data de constitució de la publicació i de la seva continuïtat en aquest període.
8. Termini de presentació
La presentació de treballs que opten al premi es farà abans de les 13 h del dia 30 de març de 2018, en un sobre tancat dirigit a l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal/ Premi Premsa Comarcal (Hospital, 110 - 08001 Barcelona), indicant en el mateix sobre a quina categoria opta.

9. Composició del Jurat
El Jurat qualificador de la setena edició dels Premis Premsa Comarcal estarà integrat per quatre membres:
 • El President de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal, o persona en qui delegui, (que el presidirà i podrà fer ús, en cas d'empat, del vot de qualitat).
 • Dues persones de reconegut prestigi en el món de la comunicació i la cultura.
 • Un dissenyador/creatiu
 • Actuarà com a secretari, amb veu i sense vot, una persona de Premsa Comarcal.
10. Veredicte
El Jurat farà públic el veredicte en el decurs de la celebració de l’Assemblea de l’Associació de la Premsa Local i Comarcal que se celebrarà el 26 de maig a Riudoms, Baix Camp. La decisió del Jurat és inapel·lable.
De la sessió del Jurat se'n redactarà acta on es farà constar expressament el veredicte i que signaran tots els membres.
El Jurat haurà de resoldre qualsevol aspecte no previst en les presents bases.
Finalment, el Jurat es reserva la facultat –si ho considera justificat– de declarar deserts els premis corresponents a alguna modalitat.

11. Acceptació de les bases
La participació en aquest concurs comporta l’acceptació total d’aquestes bases i la inapel·labilitat del veredicte del jurat. El Jurat resoldrà qualsevol dubte sobre la seva interpretació.

12. Retorn del material
Les portades premiades quedaran en propietat de l’ACPC, que es reserva el dret d’utilitzar-les de la manera que cregui més convenient.
Els originals no premiats es podran recollir a la seu social de l’ACPC (carrer Hospital, 110-Barcelona), fins al dia 30 de juny de 2018. Passada aquesta data, i si així es considera, podrà ser destruït.

Més informació a:

Descarregueu-vos els bases en pdf aquí.
Olga Garcia
olga@premsacomarcal.cat

Hospital, 110-112
08001 Barcelona 
Tel 93 442 14 34
www.premsacomarcal.cat

Cercar publicacióPublicitat


Candel 2016Destacats


giny

giny

© Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC), 1980-2019

Avís legal

Contacte