Notícia

Modifiquen les bases de les Subvencions a la producció editorial en català

La quantia de la subvenció ha de ser inferior a 20.000,00 euros

Foto
Han modificat les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a la producció editorial en llengua catalana o occitana d'especial interès cultural, en els termes següents:

Primer. Es modifica l'apartat 2 de la base 5 de l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de 19 de desembre de 2018, que passa a tenir la redacció següent:
“2. La quantia de la subvenció ha de ser inferior a 20.000,00 euros.”

Segon. Es modifica l'apartat 3 de la base 6 de l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de 19 de desembre de 2018.

Tercer. S'afegeix una lletra, la e), a la base 7 de l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de 19 de desembre de 2018.

Quart. S'afegeix un paràgraf al final de la base 8 de l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de 19 de desembre de 2018, amb la redacció següent:
“La composició d'aquesta Comissió ha de ser paritària pel que fa al gènere, d'acord amb el que estableix l'article 12 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.”

Normativa

Cercar publicacióPublicitat


Candel 2016Destacats


giny

giny

© Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC), 1980-2020

Avís legal

Contacte